ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany súhlasia s uvedenými podmienkami poskytovania služieb projektu ZonerCloud.

Zmluvné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnosť ZONER sro vydáva tieto všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, uzatvorenej medzi:

   ZONER s.r.o.,, o sídlom Kopčianska 94, Bratislava, 851 01, IČO: 35770929 , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava, oddiel B, vložka 19487, (ďalej len "Poskytovateľ") na strane jednej

   a

   Zákazníkom (ďalej len "Zákazník") na strane druhej.

  2. Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť ZONER sro, as poskytuje hostingové služby na základe objednávky služieb podanej prostredníctvom siete internet alebo písomne, osobne či telefonicky.
  3. Objednaním služieb Cloud Server, Cloud Disk, Cloud Mail alebo Java Server sa zákazník rovnako ako poskytovateľ zaväzuje, riadiť sa nižšie uvedenými podmienkami rovnako, ako by boli tieto podmienky vytlačené a podpísané vo forme zmluvy. Tieto zmluvné podmienky sú platné odplatné od 1. 10. 2013 v aktuálnom znení (Zmluvné podmienky) a záväzné.
 2. Predmet zmluvy

  1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť prevádzku ponúkaných hostingových služieb zákazníkovi a s tým súvisiace služby na sieti internet a záväzok zákazníka za tieto služby platiť poplatky podľa platného cenníka služieb poskytovateľa.
  2. Prevádzkou hostingových služieb sa rozumie najmä poskytovanie služby Cloud Server, Cloud Disk, Cloud Mail, Java Server, virtuálny server, FTP hosting, SMTP server, dátového úložiska, e-mailové služby, správa DNS záznamov domén a prenos dát po sieti internet s využitím protokolu , HTTP, FTP a ďalšie služby s tým súvisiace.
 3. Cenové dohody a spôsob platenia

  1. Zákazník je povinný uhradiť služby oproti doručeným daňovým dokladom, ktoré vystaví poskytovateľ (ak nie je vopred stanovené inak) na účet poskytovateľa najneskôr do dátumu jej splatnosti, ktoré je uvedené na daňovom doklade. Zákazník je povinný uviesť platný variabilný symbol, ktorý je uvedený na daňovom doklade.
  2. Uvedením chybného variabilného symbolu môže byť platba považovaná za neuskutočnenú. Za škody spôsobené uvedením chybného variabilného symbolu zodpovedá v plnom rozsahu zákazník.
  3. Ak nie je platba za služby uhradená do 20 kalendárnych dní od dátumu splatnosti, je táto skutočnosť považovaná za vážne porušenie zmluvných podmienok a prevádzkovaná webhostingové služby je pozastavená.
  4. Obnovenie poskytovania služieb, pozastavených na základe ustanovenia č. 3.c, je možné len po preukázateľnom uhradení všetkých dlžných odplát.
  5. Obnovenie poskytovaných služieb je spoplatnené jednorazovým poplatkom 40,- €
  6. Pokiaľ bude zákazník vyžadovať služby nad rámec zmluvy, poskytovateľ pred začatím poskytovania týchto služieb predloží zákazníkovi hrubú kalkuláciu ceny týchto služieb na schválenie. Vyúčtované služby je zákazník povinný uhradiť minimálne do výšky hrubej kalkulácie + 20%. V prípade vyšších nákladov na poskytnuté služby je poskytovateľ povinný toto konzultovať so zákazníkom.
  7. V prípade omeškania zákazníka v úhrade platby je poskytovateľ oprávnený túto skutočnosť zverejniť.
  8. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe garancie dostupnosti SLA vrátiť zákazníkovi stanovené percento z mesačného poplatku za nefunkčnosť služby poskytovanú podľa tejto zmluvy a príloh.
  9. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe garancie vrátenia platby 7/365 vrátiť zákazníkovi do 7 dní celú uhradenú sumu a to bez udania akéhokoľvek dôvodu alebo do 365 dní, za určitých podmienok vrátiť čiastočne uhradenú platbu.
  10. Poplatky sa vracajú len na základe písomnej reklamácie služieb zákazníka, ktorá je doručená poskytovateľovi do 30 dní odo dňa, kedy služba nebola poskytnutá dohodnutým spôsobom.
  11. V prípade nesprávne vyúčtovanej ceny za poskytnuté služby je zákazník oprávnený reklamovať vyúčtovanie ceny 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia príslušného daňového dokladu, prípadne odo dňa vzniku rozhodnej skutočnosti (napr. Poruchy v poskytovaní služby), inak toto právo zaniká.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán

  1. V prípade zistenia technického alebo aplikačného problému na serveri (napr. napadnutie aplikácie alebo systému), ktorý by akýmkoľvek spôsobom mohol ohroziť funkčnosť a stabilitu dátového centra, je zákazník povinný okamžite po zistení alebo upozornení od poskytovateľa začať odstránenie problému. V prípade, že problém nie je okamžite odstránený a ohrozuje funkčnosť dátového centra, môže poskytovateľ podniknúť kroky k okamžitému zastaveniu serveru bez upozornenia.
  2. Poskytovateľ spracováva osobné údaje zákazníka za účelom poskytovania služieb zmluvy. Osobné údaje odovzdá tretím stranám, ak je to nevyhnutne potrebné na splnenie podmienok zmluvy. Poskytovateľ sa pri spracovaní dát riadi Zákonom o ochrane osobných údajov.
  3. Pokiaľ je zákazníkovi poskytnutý zo strany poskytovateľa ľubovoľná SW licencie, nesmie zákazník bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa tento softvér ďalej šíriť. Ukončením zmluvného vzťahu zaniká zákazníkovi právo využívať ďalej toto softvér.
  4. V rámci služby Cloud Server bez administrácie (zákazník obdrží administrátorskej prístupy na server) je za správne licencovania nainštalovaného software plne zodpovedný zákazník.
  5. V rámci produktov spoločnosti Microsoft nie je možné u služby Cloud Server bez administrácie inštalovať softvér z bežnej desktopovej licencie a možno použiť iba softvér v rámci multilicenčných licencií. V rámci práv License Mobility, kde je aktívny program Software Assurance sa dajú prenášať licencie na prenajatý virtuálny server. Práva Licencia Mobility je možné uplatniť iba na vybrané produkty. Pre overenie licencií programu Software Assurance je nutné vyplnenie formulára.
  6. Zákazník je povinný u služby Cloud Server bez administrácie správne licencovať všetok použitý aplikačný softvér spoločnosti Microsoft (napr. Exchange, SharePoint alebo SQL Server) vrátane CAL (Client Access License) a RDP (Remote Desktop Protocol) licencií.
  7. Podľa potreby je zákazník povinný poskytovateľovi odovzdať potvrdenie pre overenie správneho licencovania používaného softvér v rámci služby Cloud Server bez administrácie. Taktiež je povinný zabezpečiť možnosť overenia reálneho počtu zamestnancov / zákazníkov pristupujúcich k danej službe.
  8. Prevádzka a cena služby Cloud Server Developer je garantovaná len do zverejnenia finálnej verzie Microsoft Windows 10. Následne bude služba po dohovore so zákazníkom presunutá na jednu zo štandardných služieb Cloud Server alebo bude služba zrušená.
 5. Záverečné dojednania

  1. Zmluva medzi zákazníkom a poskytovateľom nadobúda platnosť a účinnosť okamihom sprevádzkovania poskytovaných služieb podľa zmluvy a príloh.
  2. Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2014.

Čo sa dozviete v zmluvných podmienkach

 • 1 Úvodné ustanovenia zmluvných strán
 • 2

  Predmet zmluvy ponúkaných služieb

 • 3

  Cenové dohody a spôsob platenia

 • 4

  Práva a povinnosti zmluvných strán

Súvisiace odkazy

Loga partnerů
Loga partnerů