Najvýkonnejšie servery Najvýkonnejšie servery
Dlhodobý víťaz
v porovnávacích testoch výkonu

Garancia dostupnosti

Služby ZonerCloudu poskytujeme v nepretržitej prevádzke. Ku každej službe je poskytovaná ako zmluvná úroveň garancia dostupnosti služby, tak zmluvné sankcie, ktorá je uplatnená v prípade, keď dostupnosť služby klesne pod garantovanú úroveň.

Meranie dostupnosti

Meranie dostupnosti zaisťuje monitorovací systém spoločnosti Zoner. Dostupnosť služieb je overovaná nepretržite.

Výnimky z dostupnosti služby

  • Nevyhnutné úpravy na zariadení (údržba, kontroly apod.)
  • Bezpečnostný update
  • Aktualizácia nových verzií služieb
  • Úkony vykonávané na žiadosť zákazníka a výpadky spôsobené zákazníkom
  • Úkony nevyhnutné na odvrátenie škody na zariadení alebo službe

Sankcie

V prípade, že dôjde k zníženiu mesačnej dostupnosti služby, vzniká zákazníkovi možnosť uplatniť nárok na zníženie ceny služby v danom mesiaci nasledovne:

Dostupnosť 99,98 % - 99,90 % 99,89 % - 99,50 % 99,49 % - 99,00 % 98,99 % - 97,00 % nižšie ako 97,00 %
SLA 99,9 % 5% zníženie ceny 10% zníženie ceny 20% zníženie ceny 50% zníženie ceny 100% zníženie ceny

Postup pre uplatnenie zľavy v rámci garancie služieb

Zákazník písomne (elektronicky) zašle žiadosť o posúdenie avizovaného výpadku na kontaktnú adresu spoločnosti ZONER, kde uvedie dátum a čas nedostupnosti služby. Reklamácia služieb musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní od nedostupnosti služby.